+46703760780
hans.akersten@outlook.com

Grupputveckling

Grupputveckling

Grupputveckling

Grupputveckling innebär att bygga ett bra team där alla individer i gruppen kommer till sin rätt. I arbetslivet används arbetsgrupper och team av olika slag för att lösa uppgifter och fatta beslut, såsom ledningsgrupper, projektgrupper och tvärvetenskapliga team. Hur grupperna fungerar är helt avgörande för att förverkliga den potential som grupparbetet är tänkt att ge.
Om gruppmedlemmarna är beroende av varandra för att ta hand om gruppens ansvar och syften, kallas gruppen ofta för ett team. Ju större beroende desto större krav ställs på teamets relationskompetens. Ledarkompetens som saknar interaktionskompetens kan utgöra en betydande begränsning för teamets totala prestation.

Grupputveckling

Kortfattad teori om grupputveckling

Här presenterar vi kortfattat en teori om grupputveckling, som beskriver de fyra mest framträdande faserna av en grupps utveckling. Forming, Storming, Norming och Performing.

Denna bakgrundskunskap främjar förståelsen för vad som händer i gruppens utvecklingsprocess och gör det därmed lättare att främja en positiv utveckling av gruppen.

Det är klart att man genom att göra en enkel uppdelning av gruppers utveckling i fem faser tappar en del nyanser – i verkligheten kommer den enskilda gruppen att få sitt alldeles speciella förlopp. Men de följande faserna är samtidigt en bra approximation till den utveckling som faktiskt sker i många arbetsgrupper.

5 stadier inom grupputveckling

Grupputveckling fas 1 – Formning. Den inledande fasen. Gruppen träffas och får reda på vilka utmaningar de ska klara av, vilka mål de ska nå och hur dessa utmaningar och mål ska tacklas. Stadiet kännetecknas även av att majoriteten håller sig ”lugna i båten”. Gruppens medlemmar börjar orientera sig gentemot varandra och själva uppgiften.

I denna inledande fas upplever deltagarna gruppen som helt perfekt och känner sig stolta nästan över att få vara med. Det är också en fas som präglas av artighet. Kommunikationen kan vara ytlig och ofarlig, man vill först och främst uppnå social status i gruppen och undviker därför potentiellt konfliktfyllda diskussioner. Deltagarnas fokus ligger på de sociala aspekterna av gruppen snarare än själva uppgiften: Vad förväntas av mig, och kommer jag att accepteras i gruppen?

Deltagarnas förväntningar på ledaren i denna fas är att han ska skapa ramar och tydlighet för gruppen.

Tips för ledaren:

 • Skapa psykologisk trygghet.
 • Sätt ramarna för en psykologiskt trygg kultur, börja själv med att våga säga att du inte vet eller vet allt själv.
 • Skapa möjligheter till delaktighet, bjud in andras input så att de känner för att reagera, oavsett om de är ensamma om sina åsikter.
 • Ge feedback på vad som fungerar bra. Bekräfta och stötta kompetens.
 • Uppmuntra bidrag och idéer som kommer.
 • Hjälp medlemmarna att finna sina roller.

Grupputveckling fas 2 – Stormning. Ett stadium där konflikter kan blossa upp mellan gruppens medlemmar, inte minst på grund av olika förväntningar, personligheter och prestationer. Vid det här stadiet har gruppens medlemmar börjat visa mer av sig själva och hur de arbetar.

Denna fas kännetecknas av maktkamper i gruppen, man slåss om positionen i gruppen.

De tydliga tecknen på dessa strider kommer ofta att vara diskussioner och konflikter kring gruppens val av tillvägagångssätt och metod. Striderna kan leda till bildandet av fraktioner inom gruppen.

Deltagarna känner sig besvikna över att verkligheten i gruppen inte är så rosa som man först antog. När det uppstår stormar i den här fasen beror det också på att det ännu inte skapats några ramar och regler för gruppens arbete – och även om konflikterna kan vara destruktiva har de ofta en gynnsam effekt samtidigt, eftersom de leder till skapandet av en sorts ordning i gruppen.

Deltagarna i denna fas förväntar sig att ledaren vidtar åtgärder och sätter normer för gruppen.

Tips för ledaren: 

 • Hjälp gruppen att lösa konflikter. Underlätta för gemensamma lösningar.
 • Bekräfta olikheter som möjliga styrkor. Framhåll ett vinna-vinna perspektiv.
 • Lär gruppen använda professionell feedback. Föregå med gott exempel.
 • Var tydlig i din kommunikation. Sätt gränser.

Grupputveckling fas 3 – Norming. Om gruppen lyckas ta sig igenom det andra stadiet kan de lösta konflikterna leda till att gruppmedlemmarna lär känna varandra bättre, vilket i sin tur kan skapa en starkare känsla av tillhörighet. Interna roller cementeras och medlemmar blir bättre på att arbeta mot det gemensamma målet. Stadiet kännetecknas av acceptans gentemot varandra och ett ökat individuellt ansvar för att nå det önskade resultatet.

De gemensamma normerna och den nya ordningen ger förnyat hopp i gruppen och ger underlag för en mycket bättre hantering av konflikter och motsättningar. Normerna ger också utrymme för ökad tolerans inom gruppen.

Deltagarnas förväntningar på ledaren förändras radikalt i och med normeringsfasen och behovet av ledarskap minskar avsevärt.

Tips för ledaren:

 • Du kan nu ha en mer undanskymd roll, bara för att framträda när det verkligen behövs.
 • Uppmuntra ökat ansvar och ledarskap inom gruppen. Ge gruppen mer förtroende.
 • Fokusera själv på mer övergripande mål.

Grupputveckling fas 4 – Performing. Gruppens sociala aspekter är nu i grunden på plats, både vad gäller normer och makthierarki och gruppen kan fokusera på sin uppgift. Nya konflikter kan uppstå på vägen, men vanligtvis på en lägre nivå. Gruppen fokuserar på att arbeta smartare och så effektivt som möjligt. Man har ett öppet utbyte av idéer och en välfungerande återkoppling. Man upplever en fördjupad vi känsla och trygghet i samarbetet.

Deltagarna uppfattar nu ledaren mer som en kollega än som en ledare.

Tips för ledaren:

 • Skapa nya utmaningar. Låt teamet utveckla rutiner för ständig förbättring.
 • Delegera mera. Delta eventuellt som teammedlem utifrån din expertis.
 • Ta ännu mer distans för att se helheten, ta upp nya roller t.ex utåt mot kunder, leverantörer, gör mer omvärldsanalys.

Grupper går igenom faserna om och om igen när t.ex nya utmaningar uppstår eller nya medlemmar tillkommer eller försvinner. Konfliktfasen ”Storming” är en viktig fas och ofta svårt för ledare att förstå och hantera. I denna fas kommer ofta gruppen i en svacka och har svårt att finna inspiration till arbetet. Om du som ledare kan hjälpa gruppen att hantera konflikter professionellt, så är mycket vunnet. I konfliktfasen (Storming) läggs (eller förstörs) grunden till den tilliten som ett riktigt team ska ha till varandra.

Varför behöver vi grupputveckling?

Oavsett om vi kallar det grupputveckling eller teamutveckling, tänker vi oss ett antal personer som är beroende av varandra för att skapa ett resultat eller nå ett mål. Att känna arbetsglädje och engagemang tillsammans med sin arbetsgrupp, är något som alla önskar sig på arbetet. Och för att kunna prestera och leverera behöver människor känna sig trygga att våga säga vad man tycker, tänker och känner. Öppenhet, kommunikation och ärlighet hänger därmed ihop med ett väl fungerande grupp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.